บริษัท เดย์เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด มีข้อตกลงการจ้างงานสำหรับผู้รับจ้าง ดังนี้

1. ผู้รับจ้างจะได้รับรายละเอียดงาน และค่าแรงในการทำงาน Part time ผ่านการบรีฟงานจากผู้ว่าจ้าง
2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามรายละเอียดและระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ว่าจ้าง
3. หากผู้รับจ้างต้องการขอลาหยุดหรือยกเลิกงาน ต้องแจ้งทีมงานหรือผู้ว่าจ้างให้รับทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับงานครั้งต่อไป
4. หากผู้รับจ้างลาหยุดหรือยกเลิกงานโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระบบจะทำการหักลบคะแนนของผู้รับจ้าง
5. ผู้รับจ้างจะได้รับค่าแรงในรูปแบบ Daywork Point ภายใน 5–7 วัน หลังจากปฏิบัติงานเสร็จ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในระบบ โดยพิจารณาจากวันและเวลาที่ผู้รับจ้างทำงานจริง
6. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกฎหมาย โดยเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางผู้ว่าจ้าง จะจัดส่งให้ตามที่อยู่บนบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง ซึ่งเอกสารดังกล่าวสามารถยื่นขอคืนภาษีสิ้นปีได้
7. เอกสารการรับเงิน คือ สำเนาบัญชีธนาคาร และ สำเนาบัตรประชาชน ที่ระบุชื่อตรงกันเท่านั้น
8. หากมีการทำงานเกินข้อกำหนดตามที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจ้างสามารถแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนได้
9. ห้ามผู้รับจ้าง ตกลงรับงานกับลูกค้าของผู้ว่าจ้าง (Daywork) โดยตรง เพราะตามข้อตกลงฉบับนี้ การรับงาน Part time ของผู้รับจ้าง ถือเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว
10. หากมีการตกลงรับงานเอง โดยไม่ได้ผ่านผู้ว่าจ้าง (Daywork) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการกระทำ และกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทั้งหมดด้วยตนเอง

ทั้งนี้ข้อตกลงดังกล่าวมีผลต่อการรักษาผลประโยชน์ ทั้งแก่ตัวผู้ว่าจ้างและตัวผู้รับจ้างเองแทบทั้งสิ้น

** หากผู้รับจ้างละทิ้งงานโดยไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งล่วงหน้า ทางผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจ่ายค่าจ้าง